இயற்கை வேளாண்மை எப்படி மாற்றப்பட்டது ?

உணவே மருந்து-தமிழ்

நம்மாழ்வார் உரை வேளாண்மையின் இயற்கை வழிமுறைகள் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களால் எவ்வாறு மாற்றப்பட்டது என்பது பற்றி நம்மாழ்வார் உரை மேலும் நம்மாழ்வார் சொல்லும் காரணங்களை பாருங்கள்   https://youtu.be/9aeWteQeyow