பல்பொருள் அங்காடி (சூப்பர் மார்க்கெட்) வியூகம் – யோசிக்க

நமது ஊரில் பல்பொருள் அங்காடி என்று சொல்லக் கூடிய சூப்பர் மார்க்கெட் தெருவுக்கு தெரு வந்து விட்டது. அதில் கடை வைத்த அத்தனை பேரும் வெற்றி பெருகின்றர்களா? அத்தனை பேரும் லாபத்துடன் தொழில் பண்ணுகிறார்களா? ஆம் என்று உறுதியாக கூறிவிட முடியாது. ஏன் ஒரு சில கடைகள் மட்டும் பிரபலமடைகிறது? அதற்கான பல காரணங்களில் ஒரு தந்திரத்தைக் கீழ்வரும் காணொளியில் காணுங்கள் மற்றும் உங்களது பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்றவாறு வாங்கி அவர்களின் எதிர்பார்ப்பிலிருந்து முடிந்தால் தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்.