முடி உதிர்வதை தடுக்கும் உணவுகள்

முடி உதிர்வதை தடுக்க என்ன உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்.   https://youtu.be/us4WyvRdJfw