3 முக்கிய தகவல்கள் நாம் பயன்படுத்தும் எண்ணெய் பற்றி

3 முக்கிய தகவல்கள் நாம் பயன்படுத்தும் எண்ணெய் பற்றி டால்டா என்பது ஒரு  தாவர  எண்ணையில் ஹைட்ரஜனேஷன்  செய்து உருவாக்கப்படுகிறது அதிக அழுத்தம் மற்றும் அதிக வெப்பநிலையில் தாவர எண்ணையில் வினையூக்கம் செய்வதன் மூலம் ஹைட்ரஜன்