டெங்குவை பற்றி தெரிந்த தெரியாத கேள்வி பதில்கள்

டெங்குவை பற்றி  தெரிந்த தெரியாத கேள்வி பதில்கள் நோய் நாடி குணம் நாடி   #வாருங்கள்_ டெங்குவை_ ஒழிப்போம் டெங்குவை ஒழிப்பது  யாரோ செய்யவேண்டிய கடமை அல்ல நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை  நாம் சரியாக இருந்தால் நம் சுற்றுசூழல் சரியாக இருக்கும் நம் சுற்றுசூழல் சரியாக இருந்தால் நாம் சுற்றி உள்ளவர்களும் நலமாய் இருப்பார்கள் .