ககாசனம்-KAKASANA

உணவே மருந்து -தமிழ் unave marunthu tamil உணவே மருந்து -தமிழ்

உடல் திறனை அதிகரிக்க உதவும் ககாசனம். காகத்தின் அமைப்பை பெறுவதால் இப்பெயர் வந்தது. காகத்தின் அமைப்பை பெறுவதால் இப்பெயர் வந்தது. Note: Consult a doctor before beginning an exercise regime Strengthens: Arm, Abdomen, Wrist Stretches: Upper back Preparatory poses: Balasana, Adho mukha svanasana, Virasana, Baddha Koṇāsana, Phalakasana Follow-up poses: Adho mukha svanasana, Chaturanga Dandasana, Phalakasana Pose type: Arm balance, Core   பயன்கள்: இதை நீங்கள் தினசரி செய்து வந்தால் உங்கள் உடல் திறனை அதிகரிக்கும். உடலை நெகிழ்வு …

ககாசனம்-KAKASANA Read More »