மீனையும் தயிரையும் சேர்த்து சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும் ?

மீனையும் தயிரையும் சேர்த்து சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும் ?