புரத சத்து நிறைந்த உணவுகள்/protein rich foods

புரத சத்து நம் உடலுக்கு அதிகம் தேவை, நாம் அனறாட வாழ்வில் இந்த புரதச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை உட்கொள்வது மிகவும் சிறந்தது. எந்த உணவு பொருட்களில் எவ்வளவு புரத சத்து நிறைந்துள்ளது என்பதை இதில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.