தலையில் வரும் சோரியாசிஸ் மற்றும் அரிப்பு குணமாக உதவும் தைலம் – AYYAPPALA KERATAILAM | Next Day 360

தலையில் வரும் சோரியாசிஸ் மற்றும் அரிப்பு குணமாக உதவும் தைலம் – AYYAPPALA KERATAILAM | Next Day 360

 

Arya Vaidya Sala Kottakkal Ayyappala Kera Tailam-200ml
https://amzn.to/3D2MaXl

Aalayam Selveer 100% Natural 25 Herbal Bath Powder For Men and Women 200 Grams
https://amzn.to/3EKLsiG

Iyarkkayin Pokkisham / Aalayam Selveer’s Pancha Kalpam(Pancha Karpam) Herbal Bath Powder – Mooligai Kuliyal Podi – 100 g
https://amzn.to/3S7yheL