கொசு யாரை கடிக்கும் .

ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாகவும் ரத்தம் சுத்தமாகவும் இருந்தால் அந்த மனிதனை கொசு கடிக்காது . ஒரு மனிதனை கொசு கடிக்கிறது என்றால் அந்த மனிதன் ஆரோக்கியமாக இல்லை என்பதுதான் . கொசுவுக்கு கெட்ட ரத்தம் தான் உணவு அதனால் தான் அந்த மனிதனை கடிக்கிறது . நம் மனதிற்கு பிடித்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கலாம் கொசுவும் கடிக்காது . மேலும் இதை பற்றி பார்க்க இந்த காணொளியை காணவும் .